หยกขาวแกะเป็นรูปม้าและชาวมงโกล ขนาดราวนิ้วเศษ
หยกขาวแกะเป็นรูปม้าและชาวมงโกล ขนาดราวนิ้วเศษ

Writer :Mr.Chanok, Date : 11-06-2009 02:47:56Counter :13924 [Start : 26/April/2007]