Home | All Articles| Talk Information | Such as Collection | Buying & Saleing | Thai Terracotta | Contact Us | Login
ค้นหาข้อมูล
01838
[talk Information]
read:4891
by: Mr.Chanok
ประติมากรรมก่อนไทย   ประติมากรรมก่อนไทย คือ ประติมากรรมที่สร้างขึ้นก่อนศิลปเชียงแสน หรือก่อนพุทธศตวรรษที่ 15 นักประวัติศาสตร์ศิลป์และโบราณคดียังหาข้อยุติไม่ได้ว่าศิลปกรรมที่สร้างขึ้นในยุคต่าง ๆ ก่อนที่คนไทยจะรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นแท้จริงเป็นอาณาจักรล้านนาหรือสุโขทัย ศิลปกรรมและประติมากรรมที่พบในยุคก่อนศิลปไทยนั้นไม่อาจหาข้อสรุปได้ว่าเป็นฝีมือของคนไทยที่อยู่ในดิ read more.
01837
[talk Information]
read:4447
by: Mr.Chanok
การแบ่งยุคสมัยของเชิงช่างใน ประติมากรรม ศิลปะสุโขทัย   กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีประมาณ พ.ศ. ๑๘๐๐-๑๙๑๘ เมืองสำคัญทางศิลปะของสมัยสุโขทัยมีเมืองสุโขทัยเก่า กำแพงเพชร และศรีสัชนาลัยปรากฏโบราณสถานใหญ่โต มีศิลปวัตถุเป็นจำนวนมาก ชาวสุโขทัยนับถือพุทธศาสนายุคแรกตามแบบสมัยลพบุรีคือพุทธศาสนาแบบมหายาน ภายหลังพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์แพร่ขยายเข้ามาในสมัยพ่อขุนรามคำแหง วัสดุที่นำมาสร้างศิลปะประติมากรรม มี ปูนเพ read more.
01834
[talk Information]
read:3779
by: Mr.Chanok
เครื่องปั้นดินเผาหริกุญชัย   เครื่องปั้นดินเผาหริกุญชัย (โดย นางทรรศนียา กัลยาณมิตร) เมืองหริภุญชัยหรือลัมภูญนคร ซึ่งตามตำนานกล่าวว่า พระฤาษีวาสุเทพและพระฤาษีสุกกทันตะเป็นผู้สร้างเมื่อราว พ.ศ. ๑๒๐๐ และมีพระนางจามเทวีทรงเป็นกษัตรีองค์แรก รูปแบบและลวดลายของเศษเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันในวงการโบราณคดี เรียกว่า"เครื่องถ้วยหริภุญชัย" ซึ่งการก read more.
01831
[talk Information]
read:5153
by: Mr.Chanok
การหาอายุของโบราณวัตถุ   ตุ๊กตาดินเผารูปคนจูงลิง อายุราว พ.ศ. 1200-1400 สมัยทวารวดี พบในบริเวณเมืองเก่าอู่ทอง (ภาพจาก กรมศิลปากร. โบราณคดีเมืองอู่ทอง. กรุงเทพฯ :กรมศิลปากร, 2545) จากการสอบถามของท่านผู้อ่านเรื่องของการชี้วัดอายุของวัตถุโบราณสามารถชี้วัดได้ดังนี้ การกำหนดอายุของวัตถุและข้อมูลทางโบราณคดีเป็นการหาช่วงระยะเวลาที่มนุษย์ในอดีตดำรงชีวิตอยู่ และมีกิจกรรมต่าง ๆ read more.
01810
[talk Information]
read:2171
by: Mr.Chanok
พระร่วงเปิดโลก (แผ่นทองคำดุนลาย)   พระร่วงเปิดโลก (แผ่นทองคำดุนลาย)พุทธศตวรรษที่ 19 ศิลปะอยุทธยา จัดแสดงเพื่อการศึกษา วิวัฒนาการของศิลปะเท่านั้น read more.
01809
[talk Information]
read:2448
by: Mr.Chanok
พระร่วงเปิดโลก (แผ่นทองคำดุนลาย)องค์ที่ 2   พระร่วงเปิดโลก (แผ่นทองคำดุนลาย) พุทธศตวรรษที่ 19 ศิลปะอยุทธยา อิทธิพลลพบุรี เพื่อการศึกษา วิวัฒนาการของศิลปะเท่านั้น  read more.
01808
[talk Information]
read:1946
by: Mr.Chanok
พระร่วงเปิดโลก (แผ่นทองคำดุนลาย)   พระร่วงเปิดโลก (แผ่นทองคำดุนลาย) พุทธศตวรรษที่ 19 ศิลปะอยุทธยา read more.
01806
[talk Information]
read:3710
by: Mr.Chanok
หน้ากาล ศิลปะล้านนา ราวพุทธศตวรรษที่ 18 - 19   หน้ากาล ศิลปะล้านนา ราวพุทธศตวรรษที่ 18 - 19 ปูนปั้น สูง 68 ซม. ได้จากวัดป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมื่อ พ.ศ. 2500 ชิ้นส่วนลายปูนปั้นประดับสถาปัตยกรรมเจดีย์ประธานวัดป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย บริเวณส่วนมุม ลักษณะเป็นรูปใบหน้ากึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์สวมกระบังหน้า เหนือเศียรเป็นลายกนก ปากคายลายกนกออกมาทั้งสอบข้าง มีมือยึดลายกนกไว้ริมฝีปากล read more.
01798
[Such as Collection]
read:2363
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปสมัยรัชกาลยุคต้น ตามุกหน้าตัก 10 นิ้ว   พระพุทธรูปสมัยรัชกาลยุคต้น ตามุกหน้าตัก 10 นิ้ว โทรถามชนก 0816728899  read more.
01797
[Such as Collection]
read:4234
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง หน้าตัก9 นิ้ว ตามุกมีลงชาดเก่าที่ฐานองค์ระมาก่อน   พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง หน้าตัก9 นิ้ว ตามุกมีลงชาดเก่าที่ฐานองค์ระมาก่อน read more.
page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

กระทู้ที่ลงล่าสุด...

2563 พระรอดมหาวัน เพชรน้ำเอกแห่งชุดเบญจภาคี
จำนวนผู้เข้าชม : 173
พระสยามเทวาธิราช
จำนวนผู้เข้าชม : 177
ตำนานยักษ์แบกเสา บนถนนวิภาวดีรังสิตต้อง
จำนวนผู้เข้าชม : 398
การอนุรักษ์เครื่องปั้นทหารสมัยจิ๋นซี
จำนวนผู้เข้าชม : 263
พระเปิมแดง
จำนวนผู้เข้าชม : 414
รูปเหมือนในหลวง ร9 ทรงผนวช ออกวัดบวร 2499
จำนวนผู้เข้าชม : 354

Counter :15116 [Start : 26/April/2007]