ธารพระกร
ธารพระกร มีลักษณะดังนี้ ตัวธารพระกรเป็นไม้ชัยพฤาษ์ปิดทอง ปลายทั้งสองข้างเป็นเหล็กคร่ำทองข้างหนึ่ง และเป็นซ่อมข้างหนึ่ง ของเดิมทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ปิดทอง หัวและส้นเป็นเหล็กคร่ำทองที่สุดส้นเป็นซ่อมลักษณะเหมือนกับไม้เท้าพระภิกษุ ที่ว่าใช้ในการชักมหาบังสุกุล ธารพระกรองค์นี้มีชื่อเรียกว่า ธารพระกรชัยพฤกษ์ ครั้นถึงรัชกาลที่ 4 ทรงสร้างธารพระกรองค์ใหม่องค์หนึ่งด้วยทองคำ ภายในมีพระแสงเสน่า (ศาสตราวุธคล้ายมีดใช้ขว้าง) ยอดมีรูปเทวดา เรียกว่า ธารพระกรเทวรูป แต่ที่แท้ลักษณะเป็นพระแสงดาบมากกว่าธารพระกร และทรงใช้แทนธารพระกรชัยพฤกษ์ ครั้งตกถึงรัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้กลับเอาธารพระกรชัยพฤกษ์ออกใช้อีก และคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน

ธารพระกรนี้ ไทยได้ถือเอามาแทนฉัตร หรือพระมหาเศวตฉัตร ซึ่งเป็นฉัตรผ้าขาว 9 ชั้น มีระบายขลิบทองแผ่ลวด และมียอดเป็นราชกกุธภัณฑ์ ของพระมหากษัตริย์ มีที่ใช้คือ ปักที่พระแท่นราชอาสน์ราชบัลลังก์ กางกั้นเหนือพระแท่นที่บรรทม ปักพระยานมาศ และแขวงกางกั้นพระโกศทรงพระบรมศพเป็นต้น แต่โบราณมาไทยถือเศวตฉัตรเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด เศวตฉัตร หมายถึง ว่าเป็นพระราชามหากษัตริย์เช่นเดียวกับมงกุฎของชาวยุโรป

การเปลี่ยนจากพระมหาเศวตฉัตรมาเป็นธารพระกรนั้น คาดว่าเนื่องมาจากการใช้วิธียื่นถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขณะที่ฉัตรเป็นของใหญ่โตและมีปักอยู่เหนือภัทรบิฐอยู่แล้ว จึงเปลี่ยนเป็นธารพระกรและในรัชกาลที่ 4 ได้โปรดเกล้าฯให้เอาฉัตรพระคชาธารมายื่นถวายได้ ทำเช่นนั้นต่อมาถึงรัชกาลที่ 6 จึงได้โปรดเกล้าฯให้ทำฉัตร 9 ชั้นเล็กขึ้นถวายด้วย สำหรับฉัตรพระคชาธารมีเพียง 7 ชั้นWriter :Mr.Chanok, Date : 29-07-2011 11:30:25

เชื่อว่าทุกท่าน คงจะเคยเห็นเครื่องทรงขององค์พระมหากษัตริย์ จากภาพในหนังสือหรือจากโทรทัศน์ที่มีการถ่ายทอดงานพระราชพิธีต่างๆ ซึ่งทำจากทองคำหรือใช้ทองคำประดับประดางามตาอย่างยิ่ง เนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2547 นี้ “วารสารทองคำ” จึงขอนำเสนอเรื่องราว “เครื่องราชกกุธภัณธ์” เครื่องหมายแห่งความเป็ฯพระราชาธิบดี ซึ่งใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้รับความกรุณาจาก รศ.ธงทอง จันทรางศุ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เล่ารายละเอียดความเป็นมาของเครื่องราชกกุธภัณฑ์ สิ่งล้ำค่าของคนไทย เป็นวิทยาทาน


ความสำคัญของ “เบญจราชกกุธภัณฑ์”

เครื่องราชกกุธภัณฑ์ เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชาธิบดี ประกอบด้วย 5 สิ่งรวมเรียกว่า “เบญจราชกกุธภัณฑ์” สำหรับเบญจราชกกุธภัณฑ์ ตามวรรณคดีต่างๆ ทางพุทธศาสนา เช่น อรรถถาปปัญจสูทนีภาค 3 อรรถกถาสมันตปาสาทิกา ภาค 1 มหาวงศ์ ทีปวงศ์ อภิธานัปปทีปิกาสังกิจชาดก กล่าวว่า เบญจราชกกุธภัณธ์ ประกอบด้วย ฉัตร, วาลวิชนี, พระขรรค์, อุณหิส, และบาทุกา แต่ของไทยจะประกอบด้วย พระมหาพิชัยมงกุฎ วาลวิชนี พระแส้และพระจามรี พระแสงขรรค์ชัยศรี ธารพระกร และฉลองพระบาทDate : 29-07-2011 11:30:25Counter :15116 [Start : 26/April/2007]