ซุ้มประตูเก่าแก่โบราณ วัดยางกงเชียงตุง พุทธศตวรรษที่ 22-23
ซุ้มประตูเก่าแก่โบราณ วัดยางกงเชียงตุง ลักษณะ เป็นสถาปัตยกรรม แบบล้านนา ที่นิยมสร้างในช่วง พุทธศตวรรษที่ 22-23 โดยสัญนิฐานจากลักษณะเด่นที่เกิดจาก การย่อมุมไม้สิบสองด้านนอกเสาของซุ้ม จอระนำที่ได้รับอิทธิพลมาจากช่างสกุลช่างอยุทธยา อีกทั้งการยกช่วงของประตูโขงที่มีขนาดเฉพาะจากแนวกำแพงคาดว่าประตูและกำแพงคงสร้างคนละยุคสมัยกัน เนื่องจาก แนวและหลักฐานการถมตัวของผิวดินที่แลดูสูงขึ้น

Writer :Mr.Chanok, Date : 09-11-2013 08:42:14


สภาพวัตถุโบราณ อันเก่าแก่ของ ศาสนวัตถุ อายุหลายร้อยปี ทางเผ่าพี่น้องไทยเขินเมืองเชียงตุง ไตรัฐฉาน สหภาพพม่า -ไทยลื้อเมืองเชียงรุ่ง แสนหวี สีบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองตนเอง ในมณฑลยูนาน บางที่คงทนสภาพเก่าแก่ไ้ว้ได้ผ่านกาลอันยาวนานมาได้เช่นวหาร วัดกุมเงิน อายุเกือบ ๗๐๐ปี เพราะดูตามหลักฐานการบันทึก ด้วยแผ่นจาจารึกตัวอักษรเมืองไตลื้อ จากฐานพระในวิหาร..

ซุ้มประตูองค์นี้ก็เหมือนกัน ผมว่าหมิ่นเหม่ต่อการเสียหาย จากภัยธรรมชาติ และด้วยอายุกาลเวลา และภัยจากมนุษย์ โดยที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดการอาจจะไม่ระมัดระวัง จากคนภายนอก และภายใน ไปกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด ถึงการกระทบกระเทือน หรือ บูรณะซ้อมแซม ทับซ้อนศีลปของเก่าทำให้เสียหายทางศิลปะดั้งเดิม ทางการ

หน่วยงามพม่า ยังไม่เคร่งคัดเรื่องนี้ กลุ่มอนุรักษ์และทางพระสงฆ์ ยังอ่อนตัวมากยังไม่เข้มเเข็งพอ ละหลวมมาก นอกจากพลังมวลชน คนท้องถิ่นจะช่วยกันอนุรักษ์ พิทักษ์รักษากันเอง ดั่งที่กระทำกันมาเนินเนานาน ให้ตั้งอยู่ใสภาพนี้ จนถึงบัดนี้ดั่งที่เห็นนี้

Date : 09-11-2013 08:42:14


สภาพโดยรอบของเมืองเชียงตุง ที่ยังคงธรรมชาติอันงดงาม อากาศยามเช้าที่เย็นจับจิต บางวันของเช้าฤดูร้อนอุณหภูมิราวสิบองค์ศาเท่านั้น

Date : 09-11-2013 08:42:14


เรือนไทเขิน ไตขืนเชียงตุง ที่พบอยู่ทั่วไป

Date : 09-11-2013 08:42:14Counter :15116 [Start : 26/April/2007]