อดีตอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวถึงสถาปัตยกรรมไทย “...ปัญหาของงานสถาปัตยกรรมไทยปัจจุบัน คือ ไม่มีคนเรียน "
“...ปัญหาของงานสถาปัตยกรรมไทยปัจจุบัน คือ ไม่มีคนเรียน ที่สนใจมีแต่เรียนจบออกแล้วไม่รู้จะทำอะไรกิน และอย่างที่บอกงานสถาปัตยกรรมไทยไม่ใช่เขียนแบบได้แล้วจบ ต้องฝึกฝน ต้องมีความรู้อื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น งานเขียนลายไทย เป็นต้น


รวมทั้งความรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียกกันว่า ฐานานุศักดิ์ ในสถาปัตยกรรมไทย มีขนบธรรมเนียมอยู่อย่างนี้ใช้ที่นี่ได้ ใช้ที่นั่นไม่ได้ แต่ไม่มีการบันทึกไว้ ไม่มีการสอนกัน จะได้รู้ก็แต่คนที่เคยพบเคยเห็นมาก่อน ซึ่งก็ตาย ๆ กันไปหมด สิ่งเหล่านี้คนกรมศิลปากรควรจะต้องรู้และเป็นผู้สืบทอด...”


“...เป็นเรื่องของรัฐที่จะต้องส่งเสริมงานด้านนี้ ไม่ได้หมายความว่าอาคารทุกหลังจะต้องบังคับให้เป็นไทยจ๋า แต่ก็ควรมีลักษณะเป็นไทยบ้าง โดยเฉพาะอาคารของทางราชการ สถาปัตยกรรมไทยจะได้เกิด เกิดคนที่ได้เรียนมามีความรู้ มีงานทำ และทำงานได้ดี ถ้ารัฐช่วยในลักษณะนี้คนที่เรียนมาแล้วจะมีงานทำต่อไป...”Writer :Mr.Chanok, Date : 18-11-2008 07:02:18


พระเมรุมาศ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


นาวาอากาศเอก อาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรมศิลปากร มีผลงานด้านการออกแบบที่สำคัญและมีชื่อเสียงไว้อย่างมากมาย เช่น การออกแบบอาคารศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานครและอาคารอื่น ๆ ในบริเวณศาลหลักเมือง อาคารรับพระราชอาคันตุกะบริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ตลอดจนแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว


งานออกแบบสำคัญ ๆ ระดับชาติ ได้แก่ การออกแบบและควบคุมการก่อสร้างพระเมรุมาศ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การออกแบบและควบคุมการก่อสร้างพระที่นั่งกาญจนาภิเษก การออกแบบและควบคุมการก่อสร้างพระที่นั่งสันติชัยปราการ เป็นต้น


ท่านอดีตอธิบดีอาวุธ ให้ความเห็นในการทำงานด้านสถาปัตยกรรมไทยไว้ว่า ถ้าเพียงเรียนจบมาจะยังทำงานเลยไม่ได้ ต้องมีการฝึกฝนเฝ้าเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ “...งานสถาปัตยกรรมไทยเวลาปฏิบัติงานจริงไม่เหมือนงานสถาปัตยกรรมอื่น ๆ ที่เขียนรูปแบบเสร็จแล้วก็ส่งไปก่อสร้างได้ หรือทำรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วจบ...Date : 18-11-2008 07:02:18Counter :15116 [Start : 26/April/2007]