พระพรหม รัตน์โกสินทร์ ทองเดิมสวยมาก ขนาดห้านิ้ว
พระพรหม รัตน์โกสินทร์ ทองเดิมสวยมาก ขนาดห้านิ้ว โทรถาม 0932780999

อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

แม้ว่าประเทศไทยจะมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติมาแต่อดีต แต่เมื่อได้พิจารณาจากพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับราชสำนักและความเชื่อเรื่องอื่นๆของคนไทยในสังคมแล้ว จะเห็นว่ามีอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูอยู่ไม่น้อย ศาสนาพราหมณ์ฮินดูได้แพร่มายังดินแดนแถบนี้คาดว่าประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ปรากฏหลักฐานที่เป็นศิลาจารึกสันสกฤตและทมิฬที่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมาตั้งแต่ก่อนสุโขทัยมาเรื่อยๆจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยอยุธยาตอนปลายเริ่มมีการติดต่อค้าขายทางเรือกับอินเดียใต้จึงได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เมื่อถึงยุคการสร้างพระนครใหม่ใยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีความจำเป็นที่จะมีการฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมและพระราชพิธีในราชสำนัก พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พราหมณ์จากภาคใต้โดยเฉพาะจากนครศรีธรรมราชและจากที่อื่นๆซึ่งลี้ภัยสงครามกลับเข้ามารับราชการสนองพระบรมราชโองการเป็นพราหมณ์ประจำราชสำนัก ปฏิบัติพระราชพิธีสำหรับพระองค์ ฟิ้นฟูศิลปวัฒนธรรม และประเพณี โดยศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีอิทธิพลต่อไทยในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

อิทธิพลทางด้านประติมากรรม มีการหล่อเทวรูปต่างๆเพื่อใช้ในพระราชพิธีและพระพุทธรูปปางใหม่ที่ได้สร้างขึ้นในยุคนี้(พระพุทธรูปปางปราบมหิงศร) อันเป็นอิทธิพลที่เห็นได้ชัดเจนในการผสมผสานทางวัฒนธรรม ประติมากรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับรามเกียรติ์ ในสถานที่ต่างๆทางพระพุทธศาสนา และที่สำคัญคือ การวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้ศิวลึงค์ถึงสององค์ ที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ซึ่งยังมิเคยปรากฎคติเช่นนี้มาก่อนในอินเดียเหนือ อันน่าจะเป็นข้อมูลสำคัญที่บ่งชี้ว่าเป็นอิทธิพลที่ได้รับมาจากอินเดียใต้

อิทธิพลทางด้านจิตรกรรม พบว่าในปีพุทธศักราช 2374 รัชสมัยพระบาทสามเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงโปรดให้มีการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และยังทรงโปรดให้มีการสลักศิลาจำหลักเรื่องรามเกียรติ์รอบพระอุโบสถ

อิทธิพลทางความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมของคนไทย ได้แก่ พระราชพิธีสิบสองเดือน พิธียกเสาหลักเมือง พระราชพิธีราชาภิเษก พระราชพิธีลงสรงโสกันต์ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีตรียัมปวายหรือพิธีโล้ชิงช้าเป็นพิธีที่พราหมณ์ฝ่ายใต้ของอินเดียกระทำรับพระศิวะ พระราชพิธีศรีสัจจปานกาล(พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา) ซึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้กระทำตามแบบอย่างที่เคยทำในสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ ข้าราชการทั้งปวงไม่ได้ดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าแผ่นดิน คงถือน้ำในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสร็จแล้วไปถวายบังคมพระบรมอัฐิที่เบื้องล่างหอพระธาตุมณเฑียร และเข้าถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย น้ำที่ใช้ในพระราชพิธีนี้ได้มาจากน้ำซึ่งพราหมณ์ทำการเสกและนำอาวุธต่างๆของพระมหากษัตริย์ลงแช่ในน้ำทีละเล่ม ขณะที่ทำพิธีแทงน้ำก็บริกรรมคาถาโองการแช่งน้ำ เพื่อหมายให้ผู้คิดคดต่อแผ่นดินได้รับโทษทัณฑ์ต่างๆนานา

อิทธิพลต่อวรรณกรรมและวรรณคดีไทย ได้แก่ รามเกียรต์ฉบับต่างๆ ซึ่งพบว่ามีเนื้อเรื่องหลายตอนต่างไปจากรามายณะของวาลมิกิแต่มีเนื้อความส่งนใหญ่คล้ายคลึงกับรามยณัม กัมบัร อันเป็นรามายณะฉบับอินเดียใต้เมื่อไทยรับมา ไทยก็ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเป็นลักษณะแบบไทย ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อของตัวละคร ลักษมัน ไทยเปลี่ยนเป็นพระลักษณ์ ไกเกยี เป็นไกเกสี พระราวณะเป็นทศกัณฑ์ เป็นต้นหนุมานตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ถือว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ แต่รามเกียรติ์ของไทยหนุมานมีเมียได้ มหาภารตะยุทธเป็นความเชื่อเกี่ยวกับการอวตารของพระวิษณุเป็นพระกฤษณะ ไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับพระกฤษณะน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรบในสงครามและมีคําสอนเกี่ยวกับปรัชญาเรื่องอาตมัน นอกจากนั้นยังมีเทวปาง นารายณ์สิบปาง และ นารายณ์ยี่สิบปาง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับตำราภาพเทวรูป จิตรกรรมต่างๆและที่สำคัญมีหลักฐานกล่าวไว้ในตอนท้ายของเรื่องว่า แปลมาจากอักษรคฤนถ์ ซึ่งเป็นอักษรของทมิฬทางอินเดียใต้ ส่วนวรรณคดี ได้แก่ กฎหมายตราสามดวง นางนพมาศ โคลงยอพระเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อภิไทโพธิบาท เป็นต้น

อิทธิพลทางด้านนาฏกรรมก็ได้รับมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เช่น พิธีไหว้ครู โหมโรง เบิกโรง ลักษณะการรําของอินเดียอาจจะไม่ถูกกับลักษณะนิสัยของคนไทย แต่ไทยก็ได้รับทบาทางหรือชื่อของท่ารําเช่น ท่าภมรเคล้า ท่ามยุเรศฟ้อนหาง ท่ากินนร ท่ารําพลายวาศ เป็นต้น การได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ถือว่าไทยได้อารยะธรรมอันล้ําค่าจากอินเดีย ด้วยการนํามาปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ให้เข้ากับลักษณะนิสัย ภูมิประเทศ และความเชื่อดั้งเดิมได้อย่างเหมาะสมและกลมกลืนจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่มีคุณค่า เช่น การนับถือพระพรหม มีทั้งในศาสนาพราหมณ์และพุทธ ดังนั้นทั้งสองศาสนาจึงเป็นแหล่งกําเนิดอารยะธรรมอันอมตะที่ยิ่งใหญ่ในโลก


จากรายงานการวิจัยเรื่อง
อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

จัดทำโดย นายบำรุง คำเอก
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรWriter :Mr.Chanok, Date : 09-08-2015 04:39:40


พระพรหม รัตน์โกสินทร์ ทองเดิมสวยมาก ขนาดห้านิ้ว โทรถาม 0932780999

Date : 09-08-2015 04:39:40


พระพรหม รัตน์โกสินทร์ ทองเดิมสวยมาก ขนาดห้านิ้ว โทรถาม 0932780999

พระเครื่องแบ่งให้เช่า**หลังจากตรวจสอบพระโดยละเอียดแล้ว** ผู้เช่าสามารถ แสดงเจตนาในการเช่าโดยโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ได้

ที่โทรศัพท์หมายเลข 0932780999
หรือส่งอีเมล์ แจ้งที่ nokkiller@hotmail.com

โดยโอนเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด บัญชีออมทรัพย์เ
ลขที่ 431-031761-7
ชื่อ ชนก หล้านามวงศ์

พระจะจัดส่งโดยระบบ EMS ลงทะเบียนไม่เกิน 3 วันทำการทั่วประเทศหรืออาจมารับพระได้ด้วยตัวเองก็ได้

Date : 09-08-2015 04:39:40Counter :15116 [Start : 26/April/2007]