พระพุทธรูปสำริด ศิลปะสุโขทัย ราวพุทธศตวรรษที่ 21 ขนาด 20 นิ้ว
( ภาพพระพุทธรูป สุโขทัย วัสดุสำริด ขนาดหน้าตัก ราว 20 นิ้ว พุทธศตวรรษที่ 21)

ราชอาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-20 อาณาจักรสุโขทัยตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบน หรือภาคเหนือ ตอนล่าง มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองสุโขทัยในปัจจุบัน หากพิจารณาดูประวัติศาสตร์ของอาณาจักรสุโขทัยโดยภาพรวมแล้วจะพบว่าอาณาจักร สุโขทัย เป็นอาณาจักรที่สงบร่มเย็น ประชาชนกินดีอยู่ดี มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ถึงแม้ว่า ในช่วงต้นรัชสมัย ซึ่งเป็นช่วงของการกอบกู้เอกราชจากข้าศึก อันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจะมีการศึกสงครามเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่บ่อยครั้งก็ตาม


แต่พอมาถึงสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้ว กลับพบว่าบ้านเมืองอยู่ในภาวะสันติสุข ทางหนึ่งก็เนื่องจากพระองค์ทรงดื่มน้ำ ร่วมสาบานเป็นพระสหายกันกับพระเจ้าเม็งราย กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา และพระยางำเมือง กษัตริย์แห่งอาณาจักรพะเยา พระองค์ทรง ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ จนมาถึงสมัยของพระธรรมราชาที่ 1 หรือที่รู้จักกันดีว่า พระเจ้าลิไท ทรงมีความเลื่อมใสในบวร พระพุทธศาสนามาก ถึงกับทรงออกผนวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา และทรงศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าจนแตกฉาน ได้ทรงนิพนธ์หนังสือเล่มหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นวิทยานิพนธ์เล่มแรกในเมืองไทยเลยก็ว่าได้ หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า“เตภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง” นั่นเองครับ


นักโบราณคดีได้ทำการแบ่งแยกพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยออกเป็น 5 หมวด ตามลักษณะ ที่ค้นพบดังนี้

1. หมวดใหญ่ มีลักษณะที่สำคัญที่ปรากฏพอประมวลได้คือ พระพักตร์เป็นรูปไข่ พระรัศมีเป็นแบบเปลวเพลิง ขมวดพระเกสา เล็กแหลม พระขนงโก่ง บางครั้งเป็นจุดแหลมกลางพระนลาฏ พระนาสิกงุ้ม ไม่มีไรพระศก พระโอษฐ์บางเล็ก มีปลายนิ้ว พระหัตถ์ทั้ง 4 ไม่เสมอกัน พระหนุเป็นปมมีเปลวชายจีวรยาวถึงพระนาภีทำเป็นลายเขี้ยวตะขาบ มีรอยขีดบนพระศอ ไหวง่าย งามสง่า ฐานเป็นหน้ากระดานเรียบไม่มีบัวรองรับ มักนั่งขัดสมาธิราบ

2. หมวดกำแพงเพชร มีลักษณะโดยทั่วไปเหมือนในหมวดใหญ่ แต่มีลักษณะของวงพระพักตร์ตอนบนจะกว้างกว่าตอนล่างมากอย่าง สังเกตเห็นได้ชัด พบที่จังหวัดกำแพงเพชร

3. หมวดพระพุทธชินราช มีลักษณะที่สำคัญที่ปรากฏพอประมวลได้คือ พระพักตร์รูปไข่ มีเปลวบนยอดพระเกตุค่อนข้างสูงกว่า หมวดใหญ่มาก พระพักตร์ค่อนข้างกลม นิ้วพระหัตถ์ทั้ง 4 ยาวเสมอกัน บางครั้งมีฐานบัวรองด้วย

4. หมวดพิษณุโลกชั้นหลัง มีลักษณะทรวดทรงยาว ดูไม่มีชีวิตจิตใจ จีวรมีลักษณะแข็ง ชายจีวรมักทำเป็นรองอ ๆ เหมือนกับขมวด
ม้วนของชายผ้า ส่วนใหญ่มักทำเป็นพระยืนสร้างขึ้นหลังจากที่สุโขทัยตกเป็นเมืองขึ้นของอยุธยาแล้ว


5. หมวดเบ็ดเตล็ดหรือหมวดวัดตะกวน หมวดนี้มีลักษณะเป็นแบบผสมคือ การผสมระหว่างศิลปะแบบเชียงแสน แบบลังกากับแบบ สุโขทัยเข้าด้วยกัน มีลักษณะที่สำคัญที่ปรากฏพอประมวลได้คือ พระพักตร์กลม มีรัศมีแบบลังกา บางองค์มีชายผ้าสังฆาฏิสั้น พระนลาฏแคบ


กล่าวโดยสรุป พระพุทธรูปในสมัยสุโขทัย ถือได้ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถึงแม้ว่าจะมีการผสมผสานกันจากศิลปะหลายแหล่ง แต่ก็ สามารถนำมาประยุกต์เป็นศิลปะแบบสุโขทัยอันมีความสวยสดงดงาม อ่อนช้อย และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในที่สุด ที่สำคัญยังพบพระพุทธรูป ปางลีลาอีกด้วย กล่าวได้ว่าพระพุทธรูปในสมัยนี้ยังถือเป็นแม่แบบของการสร้างพระพุทธรูปในสมัยต่อ ๆ มาอีกด้วยครับเอกสารอ้างอิง
...........................................................................................................................
จิตร บัวบุศย์. สกุลศิลปะพุทธรูปในประเทศไทย, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อำพลพิทยา, 2512
สงวน รอดบุญ. พุทธศิลป์สุโขทัย .พิมพ์ครั้งที่ 2 . กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียน สโตร์, 2533
สมพร อยู่โพธิ์ . พระพุทธรูปปางต่าง ๆ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา,2514
สันติ เล็กสุขุม ,ศ.ดร. ประวัติศาสตร์ไทย (ฉบับย่อ) : การเริ่มต้นและการสืบเนื่องงานช่างในศาสนา.
กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2544
สุภัทรดิศ ดิศกุล, มจ. พุทธศิลป์ในประเทศไทย. พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, 2503
สุภัทรดิศ ดิศกุล, มจ.. ศิลปะในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 10 . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2538
อัธยา โกมลกาญจน. พระพุทธศาสนาบนแผ่นดินไทย. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, 2545


Writer :Mr.Chanok, Date : 11-08-2015 03:47:30


พระพุทธรูปสำริด ศิลปะสุโขทัย ราวพุทธศตวรรษที่ 21 ขนาด 20 นิ้ว สอบถาม 0932780999

พระเครื่องแบ่งให้เช่า**หลังจากตรวจสอบพระโดยละเอียดแล้ว** ผู้เช่าสามารถ แสดงเจตนาในการเช่าโดยโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ได้

ที่โทรศัพท์หมายเลข 0932780999
หรือส่งอีเมล์ แจ้งที่ nokkiller@hotmail.com

โดยโอนเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด บัญชีออมทรัพย์เ
ลขที่ 431-031761-7
ชื่อ ชนก หล้านามวงศ์

พระจะจัดส่งโดยระบบ EMS ลงทะเบียนไม่เกิน 3 วันทำการทั่วประเทศหรืออาจมารับพระได้ด้วยตัวเองก็ได้

Date : 11-08-2015 03:47:30Counter :15116 [Start : 26/April/2007]