"พระร่วงกรุวัดปู่บัวพิมพ์ตาโปน"
แต่โบราณ ราชอาณาจักรแบ่งตามการปกครอง ประกอบด้วยเวียงวังคลังนา และศิลปะแบ่งความเชื่อและชาติพันธ์ ความสูงส่งของชั้นฝีมือ บ่งบอกถึงความศิวิไลซ์ และความสุข ความสูค่าของวัสดุ บ่งบอกความร่ำรวย อุดม

"พระร่วงกรุวัดปู่บัวพิมพ์ตาโปน" มีการขุดค้นพบโดยบังเอิญในคราวที่ท่านเจ้าอาวาสวัดต้องการเคลียร์พื้นที่ เพื่อทำทางเดินไปสู่ศาลาการเปรียญ เมื่อปี พ.ศ. 2476 พบบรรจุอยู่ในไหซึ่งปกปิดด้วยพระพุทธรูปหินทรายปางนาคปรกที่วางเรียงล้อม รอบอย่างเป็นระเบียบจากใหญ่มาเล็กรวมจำนวน 32 องค์ ต่อมากระจัดกระจายไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ในสมัยนั้น ปัจจุบันเท่าที่สามารถพบเห็นได้คือ ที่พิพิธภัณฑ์อู่ทอง 1 องค์ และที่วัดปู่บัวอีก 2 องค์เท่านั้น ส่วน "พระร่วง" ที่พบในไหมีประมาณ 130 องค์ นอกจากนี้ ยังพบลานทองจารึกข้อความว่า "ศรีสวัสฺติ หริภุญเชยฺย ชาเตน มาตาเสฏโฐ อนุตฺตโร ปิตา ตเร นาเมน อยฺยิก ปิตา ญาณเทพ ปิตา (ห.ร.ล.) มหึสูโร โสวณฺภูมึ ตุรคสฺส วสฺเส เอกาทสฺส รวิทิวเส เวสาขยมเส สูลปกฺขิเตน สิริโสตฺ ถิวํส โภชนวํส ชาสํสฐาปิโต ชินวรํ นครสฺส" แปลโดยสรุปใจความได้ว่า "ญาณเทพแห่งเมืองหริภุญชัย ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปนี้ไว้ที่สุวรรณภูมิ (ซึ่งก็คือสุพรรณบุรี)" "พระร่วงกรุวัดปู่บัว" มีความสูงประมาณ 7 ซ.ม. กว้าง 2.2.5 ซ.ม.พุทธศิลปะเป็นแบบศิลปะลพบุรี องค์พระประธานประทับยืน แสดงปางประทานพร คือ พระหัตถ์ขวายกขึ้นประทับที่พระอุระ ส่วนพระหัตถ์ซ้ายปล่อยลงมาโดยหันฝ่าพระหัตถ์ออก พระบาททั้งสองข้างยื่นออกมาเล็กน้อย ยอดพระโมลีคล้ายฝาละมีพระศกเป็นเส้นแบบ "ผมหวี" พระเนตรโปน พระขนงเกือบเป็นเส้นตรงคล้าย "นกบิน" สามารถแบ่งพิมพ์ตามเอกลักษณ์เฉพาะได้ทั้งหมด 4 พิมพ์ คือ พิมพ์เศียรโต พิมพ์รัศมี พิมพ์เนตรโปน และพิมพ์เล็กครับ ปัจจุบันพระร่วงสนิมแดงราคาทะยานขึ้นหลักล้านหมดแล้ว ถ้าจะหาพระร่วงแขวนสักองค์ในราคาหลักหมืี่นก็องค์นี้แหละครับพี่น้อง

เปิดราคา 19000 บาท

โทร 0932780999


Writer :Mr.Chanok, Date : 13-02-2019 04:30:31Counter :15116 [Start : 26/April/2007]