ไม้ฮุงไม้มงคลตามความเชื่อล้านนา
"ไม้ฮุง"ไม้มงคลศักดิ์สิทธิ์
ที่สิงสถิตย์ของเทพารักษ์
ตามความเชื่อของคนชาติ
พันธุ์ไตมานับพันปี........
?? แม่อุ๊ยหม่อนเล่าว่า...
เมื่อเป็นเด็กยังไม่มีถนนเชี
ยงยืน(มณีนพรัตน์)เป็นเพี
ยง"ทางล้องัว"จากประตูหัว
เวียงไปถึงวัดป่าเป้า เมื่อถึง
โบสถแปดห้องหน้าวัดเชียง
ยืนมีต้นไม้ฮุงต้นใหญ่มาก
"มันแผ่กิ่งกึ๊มงึ้มหลังโบสถ
ไปแผว(ถึง)น้ำคือ(คู)เวียง"
และยังมีอีกต้นหน้าประตูวัด
เชียงยืน..."สมัยตะก่อนหลัง
เจ้าป้อจ๊างเผือกก่มีอยู่ต้นหนึ่
ง คนเงี้ยวมาปลูกไว้ว่าหื้อเป๋
นตี้อยู่ของ อาฮัก(อารักษ์)ดู
แลตี้สระตี้สรง ดูแลจองบ้าน
เงี้ยวหื้ออยู่ดี"................
??ไม้ฮุง เขียน ไม้"รุง"
เช่น "รัก"ภาษาพูดว่า"ฮัก"
ในเมืองลื้อสิบสองปันนาเรีย
ก ไม้ลุง(เช่นเดียวกับคนขึน
และคนโยน) ที่นั่นจะปลูก
คู่กับต้นไฮหรือต้นฮาย(ต้น
ไทร)ส่วนทางเมืองมาวเหนื
อน้ำมาวในเขตจีนกับไตคำ
ตี่ ไตอาหมในเขตอินเดียที่
ติดกับพม่าก็นิยมปลูกต้นฮุง
ไว้เป็นอารักษ์แทบทุกๆหมู่
บ้านเช่นกันครับ.............
ภาพเก่าเจ้าพ่อช้างเผือกกับ
อุโบสถแปดห้องอายุคงราว
120 ปีส่วนอีกภาพหนึ่งเป็น
ต้นฮุงในศาสนสถานที่สิบส
องปันนาครับ...ขอขอบพระ
คุณเจ้าของภาพครับ........

Writer :Mr.Chanok, Date : 25-06-2021 09:40:30Counter :15116 [Start : 26/April/2007]