กังสะดานหลวง เมืองลำพูน
กังสะดานหลวง เมืองหละปูน

ภาพถ่ายในอดีตที่มีผู้ถ่ายภายในวัดพระธาตุหริภุญชัย เมืองลำพูน ภาพที่ถูกถ่ายมากที่สุดถ้าไม่นับองค์พระธาตุหริภุญชัย คงจะเป็นภาพกังสดาลวัดพระธาตุหริภุญชัยมากเป็นอันดับรองลงมา กังสดาลเดิมตั้งอยู่ทางทิศเหนือพระวิหารหลวงของวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารและอยู่ใก้ลกับหอพระแก้วขาว ในปีพ.ศ. ๒๔๘๐ ทางวัดได้รื้อหอพระแก้วขาวที่ทรุดโทรมอย่างหนักแล้วสร้างหอกังสดาลขึ้นมาใหม่ตรงจุดเดิมของหอพระแก้วขาวแล้วนำกังสดาลขึ้นไปไว้บนหอกังสดาล สำหรับกังสดาลนั้นได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตีเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุหริภุญชัยและที่ตัวกังสดาลนั้นมีข้อความจารึกด้วยอักษรพื้นเมือง มีข้อความว่า

" สร้างหล่อกังสะดานหน่วยนี้ แต่เมื่อสักราช ๑๒๒๒ ปีกัดสัน เดือน ๙ ออก ๓ ค่ำ วันอังคาร หล่อภันจะนะมหาเถรวัดป่าเมืองแพร่เป้นเค้าแก่สัทธาภายใน เจ้าหลวงเมืองเจียงใหม่เป๋นเค้าแก่สัทธาภายนอกพร้อมกันสร้างหล่อในวัดพระสิงห์เวียงเจียงใหม่ มาไว้เป๋นเครื่องบูชาทานกับพระธาตุเจ้าอันตั้งไว้ในเมืองหริภุญชัยที่นี้ ๕,๐๐๐พระวัสสาแล "

ถอดความได้ว่า "กังสดาลนี้สร้างโดยครูบากัญจนะและเจ้าหลวงเชียงใหม่ (พระเจ้าอินทรวิไชยานนท์) หล่อกังสดาลที่วัดพระสิงห์เมืองเชียงใหม่ เมื่อทำเสร็จแล้วจึงนำไปถวายไว้ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย"

กังสดาลนี้มีไว้ตีเพื่อเป็นการสักการะบูชาองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย แต่ผู้ที่มาเที่ยวชมนี้กับมีความเชื่อที่ว่าถ้าได้ตีกังสดาลใบใหญ่นี้แล้วจะมีชื่อเสียงโด่งดัง ซึ่งไม่ถูกต้องตามความตั้งใจของผู้สร้าง และคนในอดีตเมืองลำพูนที่ตีเพื่อสักการะบูชาต่อองค์พระธาตุ

ลองชมภาพกังสดาลที่รวบรวมมาให้ได้ชมกันนะครับ

ขอบคุณข้อมูลและภาพ
#หมายเหตุหริภุญไชย
#ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองลำพูน

Writer :Mr.Chanok, Date : 25-06-2021 09:50:49Counter :15116 [Start : 26/April/2007]